โครงการระบบวินิจฉัย 360 องศาเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ระบบของภาครัฐ
SME Formalization โดย สสว. มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการระบบวินิจฉัย 360 องศา 360 องศา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบของภาครัฐ SME Formalization “พัฒนากลไกยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น และวินิจฉัยธุรกิจแบบ 360 องศา ผ่านระบบ Zoom Conferencing เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบของภาครัฐ”


0
0
0

Meeting

ให้คำปรึกษาแบบ ออนไลน์

ด้วยผลพวงจากเหตุการณ์โรคระบาด ทำให้ทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal การประชุมออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงาน

การประชุมออนไลน์ยังอำนวยความสะดวก ประหยัดระยะเวลาในการเดินทางเพื่อเข้าประชุม รวมทั้งยังมีเครื่องมือช่วยแจ้งเตือนนัดหมาย การบันทึกการประชุม เครื่องมือแปลภาษา และอื่นๆอีกมาก ทางโครงการฯ จึงอาศัยช่องทางการประชุมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการให้คำปรึกษากับสถานประกอบการ


นัดหมายและแจ้งเตือนการประชุมด้วย Application

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนัดหมายการประชุม ทีมงานผู้พัฒนาโครงการจึงได้นำวิธีการนัดหมายเพื่อให้คำปรึกษา โดยการทำนัดผ่านเว็บไซต์ www.sme360d.com โดยจะมีการแจ้งเตือนเพื่อเข้าประชุมล่วงหน้า 1 วันก่อนกำหนด ในแอคเคาท์ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อเตรียมเข้าสู่การให้คำปรึกษาออนไลน์โดยซอฟท์แวร์ เป็นเครื่องมือ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ได้

style switcher

คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 70 ราย

พร้อมให้คำแนะนำ ในการยกระดับศักยภาพ และเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อเข้าสู่ระบบของภาครัฐ

นี่แค่ส่วนหนึ่ง !!

ยังมีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อีกกว่า 70 ท่าน

พร้อมช่วยผลักดันธุรกิจของท่าน To The Moon...

สมัครเข้าร่วมโครงการกับ

สมัครเข้าร่วมโครงการกับ

เพื่อสัมผัสกับเตัวชี้วัด และ เครื่องมือพัฒนาเหล่านี้